Denný poriadok

 

Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia

-podľa priania detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené
- uvoľňovacie a zdravotné cvičenia

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

-osobná hygiena,
desiata o 8,45

Dopoludňajšie cielené
vzdelávacie aktivity

-individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávanie

Pobyt vonku

-aktivity na školskom dvore, vychádzka s edukačným zameraním,
spontánne činnosti bohaté na pohyb

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

- osobná hygiena,

 obed  o 11,45

Odpočinok

- literárne, hudobné chvíľky, rozhovory

/u starších detí sa odpočinok postupne skracuje/

- čítanie rozprávok, uspávanky, spánok s obľúbenou hračkou /mladšie deti/

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

-osobná hygiena, úprava zovňajška

  olovrant  o 14,30

Odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

-individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity zabezpečujúce predprimárnu výchovu a vzdelávanie

Hry a hrové činnosti

- podľa priania a predstáv detí, priamo i nepriamo usmerňované didaktické hry, individuálne jazykové chvíľky, hodnotenie dňa