Prevádzka MŠ

schválená v Školskom poriadku: Školský poriado k MŠ

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

Dokumenty sú zverejnené na stránke školy :  Prevádzkový poriadok

                                                 

 

je od 6:30 hod. – 16:30 hod.       
Prosíme rodičov, aby svoje dieťa priviedli do 8:00 hod.