Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program  Slniečko 

Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Sú uvedené:

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Pri plánovaní, každý týždeň, pani učiteľka vychádza z tohto dokumentu:

Východiská plánovania

Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujeme záujmom detí, rešpektujeme ich potreby.